നിങ്ങളുടെ പേര്‍ :

നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ C128B രീതിയിലുള്ള ബാര്‍കോഡ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടും.